Poslání, cíle, cílová skupina a zásady činnosti

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětské ozdravovně Království je od roku 2008 k dispozici pro děti v tísni, od 0 - 17.9 let. Kapacita je 20 lůžek.

Při naplněné kapacitě nesmíme přijmout dítě na dobrovolný pobyt.

 V případě krizového přijetí, dítě můžeme přijmout i při naplněné kapacitě, pouze na Žádost Městského úřadu,  ale na max. 48 hodin. Prvních 24 hodin než podáte k soudu návrh na předběžné opatření a druhých 24 hodin, než soud takové předběžné opatření vydá. ALE POZOR, pokud naše kapacita bude naplněna, nesmíte do návrhu napsat náš ZDVOP!

 

1)                 Poslání:

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc (dále jen ZDVOP) dítěti:

·         ocitlo-li se bez jakékoliv péče

·         je-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen

·         tělesně nebo duševně týranému  nebo zneužívanému

·         ocitlo-li se bez péče přiměřené jeho věku

·       nacházejícímu se v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva.

 

Ochrana a pomoc spočívá:

·         v uspokojování základních životních potřeb včetně ubytování

·         zajištění lékařské a zdravotní péče

·         poskytnutí psychologická péče

·         zajištění další odborné péče dle potřeby dítěte

·         plnění povinností souvisejících se vzdělávání

 

 

2)                 Zveřejnění činnosti:

 

www.ozdravovnakralovstvi.cz

Propagační letáky

Nástěnka na hlavní chodbě, informační letáčky na OSPODech v kraji

Mailovou korespondencí

V seznamu zařízení na úřadě Královéhradeckého kraje

V seznamu zařízení spolupracujících s OSPOD v krajích

Představování činnosti zařízení na případových konferencích a seminářích

 

 

 

3)                 Cíle:

 

Cílem je poskytnout hroženému dítěti  bezprostředně bezpečné prostředí a pomoc spočívající  zejména v:

·         poskytnutí stravy a pokrytí základních potřeb (umožnění hygieny, čisté oblečení, poskytnout obuv) a lůžka

·         zajištění zdravotní a lékařské péče

·         zajištění psychologické, psychoterapeutické, případně psychiatrickou pomoc

·         zajištění řádné školní docházky a dalších stupňů vzdělávání (sebevzdělávání a příprava do školy)

·         zajištění volnočasových aktivit, podpora v zájmových činnostech

·         vzdělávání ve společenských vztazích (občanská výchova, etika, základy slušného chování)

·        umožnění a zprostředkování kontaktu s rodinou (telefonáty, návštěvy v zařízení, návštěvy v rodinách, SMS, sociální sítě, zajištění rodinné terapie)

 

 

 

4)                 Stanovené cíle:

 

·         stabilizace psychického stavu dítěte, případná stabilizace zdravotního stavu

·         podpora návratu do přirozeného prostředí dítěte

·         zlepšení přípravy do školy a zajištění volnočasových aktivit

·         zajištění pravidelné školní docházky

·         zlepšení podmínek v rodině, zlepšení rodičovských kompetencí

 

 

Stabilizace zdravotního stavu. – návštěva u příslušného lékaře

·         zajišťuje pracovník vykonávající SPOD - službu konající

 

 Zajištění návaznosti vzdělávání – přihlášení do školy, mateřské školky

·         zajišťuje vedoucí vychovatelka

 

 

Zlepšení psychického stavu

za pomoci rodinné terapie a nácvikem rodičovských kompetencí (v kompetencích psychologa zařízení)

 

Podpora návratu do přirozeného prostředí dítěte

prostřednictvím návštěv v rodině, evidováno ve spisech – sociální pracovnice a zákonní zástupci či jiné osoby odpovědné za výchovu, rodinní příslušníci

 

Podpora volnočasových aktivit umístěných dětí

měřitelné pravidelným docházením některých dětí do kroužků, účast na různých akcích pořádaných pro děti – kompetence pracovníků v přímé péči

 

Zlepšení podmínek v rodině, zlepšení rodičovských kompetencí

nácvikem rodičovských kompetencí (v kompetencích psychologa zařízení)

 

Za 14 dní po přijetí je spolu s dítětem, případně s rodinou (osoby zodpovědné za výchovu dítěte) vypracován individuální plán dítěte, v němž jsou stanoveny dílčí cíle, aby mohlo dojít k hodnocení naplňování stanovených cílů.

 

 

Zásady činnosti:

 

·         Zájem, právo a potřeby dítěte- primární hledisko u dítěte umístěného v našem zařízení

·         Odbornost - práce multidisciplinárního týmu (psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, pracovník v přímé péči, psychoterapeut)

·         Individuální přístup  poskytování sociálně-právní ochrany dítěte dle jeho individuálních potřeb

·         Komplexnost – psychická a fyzická stabilizace, mezilidské vztahy

·         Etické principy – respektování lidských práv, základních lidských svobod a lidské důstojnosti

 

Cílová skupina:

 

Pomoc a péče je poskytována dětem ve věku od 0 let a maximálně do 18 let.

 

 

Posouzení přijetí nezletilého dítěte je individuální, s ohledem na věk a stav dítěte. Umístění dětí s duševním, mentálním, fyzickým a jiným postižením je limitováno prostorami a možnostmi personálu. V případě akutní potřeby přijímáme každé dítě bez ohledu na užší vymezení cílové skupiny, avšak pouze na nejnutnější dobu. Následně se snažíme ve spolupráci s příslušným OSPOD najít jiné, co možná nejvhodnější zařízení k přemístění dítěte tak, aby mu byla zajištěna vhodná odborná péče.