Informace

 

UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE

(2) Dítě se umísťuje v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

a) na základě rozhodnutí soudu,

b) na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

c) na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, nebo

d) požádá-li o to dítě.

Požádá-li o umístění dítě starší 15. let, je Žádost o umístění a Dohoda o přijetí sepisována s nezletilým žadatelem.

Požádá-li o umístění dítě mladší 15. let, sepisuje se Žádost o umístění s nezletilým žadatelem, ale Dohoda o přijetí se sepisuje se zákonným zástupcem nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu.

 

DÉLKA POBYTU

(5) Délka pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může trvat nejdéle po dobu

a) 3 měsíců od jeho umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě žádosti zákonného zástupce dítěte; v případě opakované žádosti zákonného zástupce o umístění dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může být dítě přijato do péče zařízení v délce dalších 3 měsíců jen s předchozím písemným souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

b) 6 měsíců, je-li dítě umístěno v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na základě žádosti dítěte, jestliže s pobytem dítěte vyslovil souhlas rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte; výjimečně lze tuto dobu prodloužit v případě, že si rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte prokazatelně upravují své poměry tak, aby mohli převzít dítě do osobní péče; celková doba nepřetržitého pobytu dítěte v zařízení nesmí přesáhnout dobu 12 měsíců,

c) stanovenou v rozhodnutí soudu o výchovném opatření podle § 13a, kterým byl nařízen pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nebo po dobu, po kterou trvá rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 46 zákona o rodině.

 

PRÁVA ŘEDITELE

(3) Ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je

a) oprávněn

1. zakázat nebo přerušit návštěvu rodičů nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí, jde-li o děti umístěné v zařízení na základě rozhodnutí soudu,

2. být přítomen při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, pokud je důvodné podezření, že zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah nebo by mohla ohrozit zdraví či bezpečnost dětí, a uschovat ji na dobu omezenou dnem propuštění dítěte ze zařízení, a provést o tom záznam do spisové dokumentace o dítěti,

3. převzít od dítěte do dočasné úschovy finanční hotovost a předměty ohrožující výchovu, zdraví či bezpečnost dětí a v odůvodněných případech i cenné předměty; písemný zápis o převzetí a jeho důvodech ověřený ředitelem, dalším odborným pracovníkem zařízení a dítětem je založen do spisové dokumentace o dítěti,

4. povolit dětem umístěným podle § 42 odst. 2 písm. b) cestovat bez dozoru mimo zařízení do místa pobytu rodičů nebo jiných fyzických osob,

5. zastoupit dítě v běžných záležitostech,

6. nařídit vyšetření dítěte, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, 

 

vzdělávání:

Vzdělávání dětí

předškolního věku - v MŠ v přilehlém okolí, Nemojov, Dvůr Králové, Kocbeře

školního věku

-          záleží při zařazení do základní školy jeho věk a schopnosti 

-          spolupracuje se základními školami v blízké vesnici Nemojov a ve Dvoře Králové se Základní školou Strž, Základní škola                Schulzovy Sady, Základní škola Podharť.

-          dítěte se specifickým plánem vzdělávání, je zařazeno do Praktické školy ve Dvoře Králové nad Labem.

 

děti po ukončení základní školní docházky navštěvují střední školy či učební obory v dojezdu našeho zařízení

-          pokud děti již před umístěním v zařízení navštěvovala – zájem je v pokračování vzdělávání na stejné škole – využití ubytování na internátu

-          vhodné z hlediska blízkosti přirozenému prostředí

 

Organizační struktura:

 

 

K výkonu sociálně-právní ochrany dětí je možno podávat podněty, připomínky či návrhy. Na tyto berou zaměstnanci ohledy a na následujících poradách vedení, nebo pracovníků poskytujících SPOD se jimi zabývají.

Forma podání:

·         Osobně ústně – do formuláře sepíše zaměstnanec zařízení

·         Písemně v tištěné podobě nebo ručně psané – předání do „schránky důvěry“ umístěné na chodbě zařízení – vybírá jednou týdně v pondělí sociální            pracovnice, předá ředitelce zařízení, formulář pro podání stížnosti  

·         Elektroniky – prostřednictvím e-mailu

·         Telefonicky- zaměstnanec zapíše jako „záznam podání…..“

·         Anonymně

 

Stížnosti

 

Rozsah stížnosti k poskytování sociálně-právní ochrany:

·         kvalita poskytování SPOD

·         způsob poskytování SPOD

 

Za stížnost se považuje takové podání, které je označeno „stížnost“

Jsou evidovány ve složce „evidence stížností“  - zde je zřejmé:

·         kdo stížnost podal

·         kdy – datum podání stížnosti

·         kým je stížnost vyřizována

·         s  jakým závěrem byla stížnost vyřízena – oprávněnost stížnosti

·         odpověď stěžovateli: kým byla sdělena, kdy

·         způsob, kterým se odpovědělo stěžovateli (ústně – do protokolu, písemně, prostřednictvím e-mailové pošty, telefonicky – zaměstnanec zapíše jako „záznam z vyřízení…)

·         přijatá opatření

·         lhůta k přijetí opatření vyplývající ze stížnosti

př. dítě si stěžuje, že na něj svítí slunce přes okno kvůli absenci zastínění na okně – přijaté opatření bude směřovat k instalaci konkrétního zastínění, bude určena konkrétní lhůta, do které se problém vyřeší

 

Anonymní stížnost:                 

-          řeší ředitelka zařízení

-          obsah stížnosti přednese na poradě vedení porady zařízení a v případě potřeby přijme potřebná opatření (záznam o projednání je součástí obsahu porady vedení)

 

Okruh oprávněných osob k přijímání stížností:

Stížnosti vyřizuje nadřízený zaměstnance (viz. Organizační struktura – Standard č. 6)

Příklad:

Stížnosti na činnost pracovníků poskytujících SPOD – vyřizuje vedoucí vychovatelka

Stížnost na psychologa, sociální pracovnici a vedoucí vychovatelku – vyřizuje ředitelka zařízení

Stížnost na ředitelku zařízení – vyřizuje ředitelka SOL - provozovatele

 

V případě, že není přítomen nadřízený pracovník, je možno předat stížnost kterémukoliv zaměstnanci, který přímo pracuje s klienty. Ten je následně povinen zapsat podání stížností do „evidence stížností“ (šanon v kanceláři sociálních pracovnic).