Informace

 

UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE

(2) Dítě se umísťuje v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

a) na základě rozhodnutí soudu,

b) na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, se souhlasem zákonného zástupce nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu do 24 hodin anebo podáním návrhu na vydání předbežného opatření do 24 hodin.

c) na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, nebo

d) požádá-li o to dítě.

Požádá-li o umístění dítě starší 15. let, je Žádost o umístění a Dohoda o přijetí sepisována s nezletilým žadatelem. Zároveň i ukončení pobytu je na vůli dítěte. K tomuto pobytu je nutná Důvodnost pobytu z příslušného OSPOD.

Požádá-li o umístění dítě mladší 15. let, sepisuje se Žádost o umístění s nezletilým žadatelem, ale Dohoda o přijetí se sepisuje se zákonným zástupcem nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu.  K tomuto pobytu je nutná Důvodnost pobytu z příslušného OSPOD.

 

DÉLKA POBYTU

(5) Délka pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může trvat nejdéle po dobu

a) 3 měsíců od jeho umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě žádosti zákonného zástupce dítěte; v případě opakované žádosti zákonného zástupce o umístění dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může být dítě přijato do péče zařízení v délce dalších 3 měsíců jen s předchozím písemným souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

b) 6 měsíců, je-li dítě umístěno v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na základě žádosti dítěte, jestliže s pobytem dítěte vyslovil souhlas rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte; výjimečně lze tuto dobu prodloužit v případě, že si rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte prokazatelně upravují své poměry tak, aby mohli převzít dítě do osobní péče; celková doba nepřetržitého pobytu dítěte v zařízení nesmí přesáhnout dobu 12 měsíců,

c) stanovenou v rozhodnutí soudu o výchovném opatření podle § 13a, kterým byl nařízen pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nebo po dobu, po kterou trvá rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 46 zákona o rodině.

 

PRÁVA ŘEDITELE

(3) Ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je

a) oprávněn

1. zakázat nebo přerušit návštěvu rodičů nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí, jde-li o děti umístěné v zařízení na základě rozhodnutí soudu,

2. být přítomen při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, pokud je důvodné podezření, že zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah nebo by mohla ohrozit zdraví či bezpečnost dětí, a uschovat ji na dobu omezenou dnem propuštění dítěte ze zařízení, a provést o tom záznam do spisové dokumentace o dítěti,

3. převzít od dítěte do dočasné úschovy finanční hotovost a předměty ohrožující výchovu, zdraví či bezpečnost dětí a v odůvodněných případech i cenné předměty; písemný zápis o převzetí a jeho důvodech ověřený ředitelem, dalším odborným pracovníkem zařízení a dítětem je založen do spisové dokumentace o dítěti,

4. povolit dětem umístěným podle § 42 odst. 2 písm. b) cestovat bez dozoru mimo zařízení do místa pobytu rodičů nebo jiných fyzických osob,

5. zastoupit dítě v běžných záležitostech,

6. nařídit vyšetření dítěte, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, 

 

vzdělávání:

Vzdělávání dětí

předškolního věku - v MŠ v přilehlém okolí, Nemojov, Dvůr Králové, Kocbeře, Žíreč

školního věku

-          záleží při zařazení do základní školy jeho věk a schopnosti 

-          spolupracuje se základními školami v blízké vesnici Nemojov a ve Dvoře Králové se Základní školou Strž, Základní škola Schulzovy Sady, Základní škola Podharť.

-          dítěte se specifickým plánem vzdělávání, je zařazeno do Praktické školy ve Dvoře Králové nad Labem.

 

děti po ukončení základní školní docházky navštěvují střední školy či učební obory v dojezdu našeho zařízení

-          pokud děti již před umístěním v zařízení navštěvovala – zájem je v pokračování vzdělávání na stejné škole – využití ubytování na internátu

-          vhodné z hlediska blízkosti přirozenému prostředí

 

Organizační struktura:

 

 

K výkonu sociálně-právní ochrany dětí je možno podávat podněty, připomínky či návrhy. Na tyto berou zaměstnanci ohledy a na následujících poradách vedení, nebo pracovníků poskytujících SPOD se jimi zabývají.

Forma podání:

·         Osobně ústně – do formuláře sepíše zaměstnanec zařízení

·         Písemně v tištěné podobě nebo ručně psané – předání do „schránky důvěry“ umístěné na chodbě zařízení – vybírá jednou týdně v pondělí sociální  pracovnice, předá ředitelce zařízení, formulář pro podání stížnosti  

·         Elektroniky – prostřednictvím e-mailu

·         Telefonicky- zaměstnanec zapíše jako „záznam podání…..“

·         Anonymně

 

Stížnosti

 

Rozsah stížnosti k poskytování sociálně-právní ochrany:

·         kvalita poskytování SPOD

·         způsob poskytování SPOD

 

Za stížnost se považuje takové podání, které je označeno „stížnost“

Jsou evidovány ve složce „evidence stížností“  - zde je zřejmé:

·         kdo stížnost podal

·         kdy – datum podání stížnosti

·         kým je stížnost vyřizována

·         s  jakým závěrem byla stížnost vyřízena – oprávněnost stížnosti

·         odpověď stěžovateli: kým byla sdělena, kdy

·         způsob, kterým se odpovědělo stěžovateli (ústně – do protokolu, písemně, prostřednictvím e-mailové pošty, telefonicky – zaměstnanec zapíše jako „záznam z vyřízení…)

·         přijatá opatření

·         lhůta k přijetí opatření vyplývající ze stížnosti

př. dítě si stěžuje, že na něj svítí slunce přes okno kvůli absenci zastínění na okně – přijaté opatření bude směřovat k instalaci konkrétního zastínění, bude určena konkrétní lhůta, do které se problém vyřeší

 

Anonymní stížnost:                 

-          řeší ředitelka zařízení

-          obsah stížnosti přednese na poradě vedení porady zařízení a v případě potřeby přijme potřebná opatření (záznam o projednání je součástí obsahu porady vedení)

 

Okruh oprávněných osob k přijímání stížností:

Stížnosti vyřizuje nadřízený zaměstnance (viz. Organizační struktura – Standard č. 6)

Příklad:

Stížnosti na činnost pracovníků poskytujících SPOD – vyřizuje vedoucí vychovatelka

Stížnost na psychologa, sociální pracovnici a vedoucí vychovatelku – vyřizuje ředitelka zařízení

Stížnost na ředitelku zařízení – vyřizuje ředitelka SOL - provozovatele

 

V případě, že není přítomen nadřízený pracovník, je možno předat stížnost kterémukoliv zaměstnanci, který přímo pracuje s klienty. Ten je následně povinen zapsat podání stížností do „evidence stížností“ (šanon v kanceláři sociálních pracovnic).